Open Tuindagen 2018

  •  24 juni 2018
  •   1 juli 2018


Geopend van  12 - 17.00 uur

Rondleiding om  13.00 uur

Tuin + Terras + Winkel

Entree 4,-

 


De Groene Luwte op BEURZEN:

 

za 26 mei en zo 27 mei

De Groninger Groentedagen

De Kleine Plantage

te Eenrum

 


 

icon-twitter

Stichting

ANBI

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

De Stichting heeft per 1-2-2016 de ANBI status verkregen.

 

 

Naam organisatie: Stichting De Groene Luwte Voorwaarts

RSIN nummer: 856058634

IBAN nummer: NL18 TRIO 0390 3462 41

Contactgegevens: Naam en locatie stichting

Doelstelling:

  • het in standhouden en beheren van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard, gelegen nabij het Mosterdpad 1 te 9977 SL Molenrij (Groningen);
  • het faciliteren van investeringen in deze tuin voor het plegen van onderhoud - en waar nodig- de herinrichting;
  • het bevorderen van natuureducatie in de ruimste zin van het woord;
  • alsmede: al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Beleidsplan: actueel beleidsplan

Bestuur:

•  Samenstelling

•  Namen bestuurders

  Beloningsbeleid

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten: verslag volgt in 2017

Financieel verslag: verslag volgt in 2017

 

 

Plannen van de Stichting

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

- Plannen 2016-2020 van de Stichting

- Samenwerking met anderen

- Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

- Fondsenwerving

- FAQ's

 

Plannen 2016 - 2020 van de Stichting

De Stichting zal allerlei activiteiten ontplooien om het doel van haar werk duidelijk te maken via:
- een eigen website en nieuwsbrief
- contact met donateurs onderhouden en uitbreiden
- werven van donateurs
- werven van vrijwilligers
- organiseren van (feestelijke) Donateursdagen
- organiseren van tenminste twee maal per jaar informele Vrijwilligersvergaderingen
- optimaliseren van contacten met derden zoals overkoepelende organisaties die voor dorp, streek en regio opkomen, het houden van lezingen etc.
- organiseren van Open Tuindagen met rondleidingen voor een zo groot mogelijk publiek
- organiseren van activiteiten met als oogmerk op allerlei manieren (''ludiek'', serieus, alternatief/creatief) donaties maar ook andere vormen van ondersteuning te vragen

 (Zie ook FAQ's)

 

Samenwerking met anderen

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts is altijd in voor samenwerking, zeker ook met andere tuinen, groene initiatieven in de regio en op provinciaal en landelijk niveau.

Mede uit kostenbesparende overwegingen stimuleert de Stichting overleg over eventueel gemeenschappelijk uit te voeren projecten.
Per keer zal bekeken moeten worden of en hoe doelen gemeenschappelijk zijn en hoe werkzaamheden om die doelen te bereiken kunnen worden gecombineerd.

 

Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

Restauratie en herstel landschapstuin.

Adviseurs hebben gekeken wat nodig is om van dit unieke stuk cultuurgoed weer een levenskrachtige landschapstuin te maken die niet alleen de moeite waard is om te behouden, maar een blijvende bron van groene inspiratie kan zijn en blijven voor generaties na ons.

Door de totale restauratie wordt de tuin in één keer weer vitaal gemaakt. Daardoor wordt het jaarlijkse onderhoud behapbaar, met kosten die te overzien zijn van tussen de €1.000,- en € 5.000,- per jaar. Door deze restauratie krijgt de stichting een goed onderhouden (herboren), landschapsarchitectonisch interessante, bloeiende en publieksvriendelijke tuin in handen waardoor de opdracht van de stichting reëel is uit te voeren en de stichting niet wordt opgescheept met een ‘dood paard’.

Beoogd wordt de restauratie in 2016 te starten. In goed overleg met adviseurs, zoals Stichting Landschapsbeheer Groningen die een groot deel van de restauratie gaat uitvoeren, wordt bekeken welke periode het gunstigst is voor dit fikse karwei.

De restauratie van de ecologische landschapstuin De Groene Luwte te Molenrij bestaat uit:

  • Groot onderhoud en herstel bossingels
  • Restauratie van niervormige vijver, moerasvijver en binnensloot
  • Vergroten biodiversiteit
  • Herbeplanting van bossingels, oevers van vijvers en binnensloot met inheemse flora, die bovendien de faunastand bevordert.

 

Fondsenwerving

Op dit moment is De Stichting druk bezig met het werven van fondsen voor het grote restauratieplan van de gehele landschapstuin. Het werven van donateurs is in volle gang, De Stichting ontvangt veel positieve reacties en geldelijke steun van donateurs.
De Stichting is op dit moment in overleg met de fiscus om voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in aanmerking te komen. Als deze status is verworven dan is het voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk om donaties te doen.

 

FAQ

(veelgestelde vragen, met antwoord)

Hoe toegankelijk is de tuin voor bevolkingsgroepen uit dorp/regio en verder?
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard is toegankelijk voor iedereen uit het dorp, de regio en verder. Voor minder validen is de tuin voor zo'n 90% toegankelijk.
De tuin dient als voorbeeldtuin, met uitleg/rondleiding door de eigenaren/bestuursleden tijdens Open Dagen. Men kan dus niet op elk moment vrij gebruik maken van de tuin, maar uitsluitend op de daartoe speciaal ingerichte Open Tuindagen.

De Open Tuindagen die gepland staan voor 2016 - omwille van de continuïteit vanuit VOF De Groene Luwte georganiseerd - geven de mogelijkheid voor het publiek om de tuin te bezoeken. Voor deze Open Dagen wordt een kleine entree gevraagd. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan de Stichting (voor beheer en het onderhoud van de tuin).
In de komende jaren zal de Stichting de Open Dagen blijven faciliteren, organiseren. De entree voor deze Open Dagen is bedoeld voor het beheer en het onderhoud van de tuin!

De Stichting beoogt educatie te bieden voor jong en oud over groene ontwikkelingen, en voorlichting over voeding/welzijn/natuurbeleving?
Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

1. In de tuin wordt zichtbaar gemaakt hoeveel gezond voedsel zelf, op eenvoudige wijze en gedurende een lange periode in het jaar, geteeld kan worden.

2.  In de tuin wordt zichtbaar gemaakt hoe natuur van belang is voor een tuin en een leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld: bomen waar vogels kunnen nestelen, ‘ruige’ en ‘natte’ tuindelen waar vlinders, insecten, kruipende wezentjes, egels, padden en kikker een habitat vinden.

3. Dit zijn allemaal dieren die helpen bij:

  Bevruchting van gewassen

  Het beheersen van plagen als luis, naaktslak en engerling

  Opruimen van ‘rommel’ zoals oude plantresten, rottend materiaal, et cetera.

4.  Kringloop, recycleren van materialen in de tuin, hergebruik van tuin- keukenafval tot compost, en toepassing plus hergebruik van alle beschikbare natuurlijke energiebronnen (zonlicht en zonnewarmte, wind, hemelwater)

5.  Welzijn: actief bezig zijn in een tuin draagt enorm bij aan bewustwording over welzijn en voeding. Beweging, frisse lucht, zonlicht, gebruik van ‘luie’ spieren, betrokkenheid bij en zorg voor alles wat groeit en bloeit, en betrokkenheid bij en zorg voor eigen voeding (en dat kan een groot deel van alle voeding zijn, tegen geringe kosten van enkele zaden).

6. De Stichting is voornemens lezingen over bovenstaande onderwerpen te organiseren.

7.  De Stichting is voornemens cursussen en workshops over genoemde onderwerpen te faciliteren.

 

 Wordt er samengewerkt met scholen?

Samenwerking met scholen wordt actief gezocht, zodra het bestuur is geïnstalleerd. Dit is een van de speerpunten waarop de Stichting zich zal gaan richten.

Kan straks iedereen vrij gebruik maken van de tuin?

Ja, met dit voorbehoud: de tuin is op Open Tuindagen voor het publiek open (zie boven). Het staat het publiek volkomen vrij om de hele dag, van 11-17 uur, in de tuin door te brengen, met inachtneming van enkele voor zichzelf sprekende huis- en tuinregels. Afhankelijk van hopelijk beschikbaar komende fondsen wil de Stichting er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat er overal in de tuin deugdelijke tuinbanken worden geplaatst, evenals bordjes met inzichtelijke informatie over de specifieke tuindelen en het onderhoud/de verzorging daarvan.

Bestuur

 

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures  

 

Van de bestuurstafel

 

Graag wil het bestuur van Stichting De Groene Luwte Voorwaarts u hierbij informeren over:

 

- Naam en locatie Stichting

- Bestuursleden

- Beloningsbeleid

- De aanleiding tot de oprichting

- Het doel en de visie van de Stichting

- De structuur, met scheiding tussen eigenaren en Stichting

- De statuten

 

Naam en locatie Stichting

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts 

 A: Mosterdpad 1
     9977 SL Molenrij (Gr.)

T: 0595 - 48 70 42

E: email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

I: www.degroeneluwte.nl/over de groene luwte.

 

De Stichting heeft de ANBI status.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Hr. M. van der Stel, voorzitter

Mw. C. Seite, secretaris

Mw. D. Stellwagen, penningmeester

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen werknemers.

 

De aanleiding tot de oprichting

Een belangrijke aanzet tot oprichting van Stichting de Groene Luwte Voorwaarts kwam van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam. Het Cultuurfonds zag de waarde van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard van VOF De Groene Luwte te Molenrij (Gr.) als cultuurgoed. Het Cultuurfonds suggereerde vervolgens te gaan kijken naar een manier om dit cultuurgoed te restaureren en blijvend duurzaam te beheren, en daarmee te behouden voor nu en in de toekomst. Daartoe is de stichtingsvorm gekozen.

 

Het doel en de visie van de stichting

DOEL

De stichting is opgericht voor het behoud en duurzaam beheer van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard, van De Groene Luwte, Mosterdpad 1, 9977 SL te Molenrij (Groningen); en voor het faciliteren van investeringen in deze tuin voor het plegen van onderhoud en - waar nodig- de herinrichting. Het derde doel van de stichting is het bevorderen van natuureducatie.

De Stichting ondersteunt met fondsenwerving, die is gericht op behoud en beheer van genoemde tuin, een uniek en belangrijk ecologisch cultuurgoed (gelegen te midden van traditioneel boerenlandschap) met grote publieke en educatieve functies. Binnen de maatschappelijke omgeving van Noord Groningen bewijst deze locatie bovendien een leer- en ervaringsplek te zijn voor welzijn, recreatie, voeding en gezondheid, die door velen al is benut en in de toekomst nog door velen zal worden benut.

 

VISIE

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts ziet het, naast fondsenwerving, als haar taak en missie om zoveel mogelijk mensen - uit de nabije omgeving, maar ook uit de regio en overige delen van het land - te laten kennismaken met, en educatief te enthousiasmeren voor de rijkdom van een groene(re) wereld. Daartoe kan de Stichting gebruikmaken van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard van De Groene Luwte.

De Stichting beijvert zich voor de instandhouding van de tuin. De Stichting streeft telkens naar een passende, en waar van toepassing verder geprofessionaliseerde, uitvoering van genoemde taak en missie. Daarbij is het uitgangspunt altijd het respect voor Moeder Aarde en haar vele en verschillende bewoners. Deze visie stamt uit de mens- en dierwaardige benadering zoals de Stichting die kent uit de biodynamische teelt en permacultuur, en uit aanverwante, mens- en dierwaardige stromingen als deep ecology.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Heldere structuur, scheiding tussen Stichting en eigenaren

De Stichting huurt voor het symbolisch bedrag van € 1,- de tuin van de eigenaren en voert daarover beheer en onderhoud. Het betreft de gehele tuin (ca. 9.000 m ²), exclusief de delen waaruit de eigenaren een deel van hun inkomen verwerven, alsmede hun kleinvee en opstallen daarvan. Dit is ca. 1/5 deel van de tuin.

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

De oprichting van Stichting De Groene Luwte Voorwaarts

De Groene Luwte    |    Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures    | 

 

Onze start in de tuin aan het Mosterdpad

Het begon in 2003. Wij, Doortje Stellwagen en Alma Huisken, kwamen vanuit Haarlem naar Molenrij in Noord-Groningen, waar we een bescheiden verbouwde dorpsboerderij vonden met - tot onze vreugde - een onbescheiden grote tuin, van ca. 9.000 m ².

De vorige eigenaren hadden de tuin rond 1975 onder architectuur laten inrichten als ''bosplantsoen'', oftewel landschapstuin: een tuin met parkachtige uitstraling, die verraste met zijn lichte hoogteverschillen, vloeiende lijnen, niervormige vijvers en bosdelen.

De tuin was betoverend! De bosdelen, of bossingels, lagen als groene armen in de tuin, die verder borders met bloeiende heesters bevatte, naast een binnensloot, een grote niervormige vijver en grasland. Het forse achterste deel bestond, afgezien van een moerasvijver met bosschages, vrijwel geheel uit grasland, begrensd door een elzenhaag.

Nieuwe elementen

Betoverend of niet, binnen het bestaande ontwerp begonnen we direct met het wegwerken van het (vele) achterstallige onderhoud.
Met behulp van Landschapsbeheer Groningen dunden we de bossingels uit en we brachten met nieuwe beplanting meer kleur aan. Op het achterland legden we een flinke moestuin met boomgaard aan. Ganzen en bijen vonden op het achterland hun domicilie en kippen in de landschapstuin. Sinds onze komst voerden we een ecologisch beheer met zorg voor grote biodiversiteit. De teelt in moestuin en boomgaard geschiedt vanaf de start op biodynamische wijze.
In 2014 startten we onze bio B&B Het Groene Huisje, op een schitterende plek in de tuin.

 

Ontwikkeling in de tijd

Wat ons in de loop der jaren steeds duidelijker werd, was dat de vorige eigenaren weliswaar veel bomen hadden laten aanplanten, maar dat ze een belangrijke ingreep negeerden: in een bos of bosdeel plant je z.g. wijkers en blijvers. De wijkers, die eerst de jonge aanplant van de blijvende bomen beschermen, moeten op den duur weg: niet alleen om de blijvers (vaak bomen van grotere waarde of schoonheid) alle ruimte te geven, maar ook omdat wijkers een houdbaarheidsdatum hebben van ca. 30-40 jaar. Ouder dan 40 jaar lopen ze ernstig gevaar op schade (bij storm) of ziekten.

Wat zich openbaarde was dat de vorige eigenaren de wijkers nooit hebben weggenomen, waardoor de bossingels een overvolle indruk maakten met enerzijds reusachtige populieren en wilgen (erg indrukwekkend op zich!) die de ''waardevoller'' bomen zoals haagbeuken, metasequioa's en lindes niet tot hun recht lieten komen.

De stormen beslisten

En toen kwamen de stormen van 2012, 2013 en 2014. De tuin liep forse schade op. Wilgen vielen om, essen legde het loodje en bij elke nieuwe storm hielden we ons hart vast. Uiteraard herstelden we de tuin zo goed en kwaad als het kon, maar het werd duidelijk dat er meer noodzakelijk bleek dan dit min of meer ad hoc ''repareren''. De tuin vroeg om een grootscheepse restauratie, uitgevoerd door experts als boomchirurgen, boomklimmers en geholpen door landschapsarchitecten, ecologisch hoveniers en groenadviseurs voor het overzicht, het behoud van de ecologische balans en de juiste herbeplanting.

 

De vorming van de Stichting

 

Juist in de periode 2013-2014 kregen we veel, en steeds meer, te maken met personen met een ''groen hart''. Ze waren onder de indruk van de ecologische rijkdom en sfeer van de gehele tuin.

Sinds 2009 organiseerden we Open Dagen, moestuincursussen en allerlei ''groene'' workshops en steeds meer werd de tuin een bron voor groene inspiratie. ''Deze tuin is een ecologische cultuurgoed'' hoorden we vaker. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam kwalificeerde de tuin als een ecologisch cultuurgoed en groene inspiratiebron. Het fonds zag ook hoe fors het onderhoud moest zijn om de tuin voor lange tijd weer vitaal en aantrekkelijk te maken. We voerden verschillende gesprekken met het Cultuurfonds om te kijken naar de mogelijkheid een stichting op te richten en zijn daarmee in 2014 en vooral in 2015 daadkrachtig mee aan de slag gegaan.

 

Huidige situatie

Op 1 februari 2016 is  Stichting De Groene Luwte Voorwaarts opgericht.

We hebben een enthousiast bestuur, vonden vele vrijwilligers bereid ons te helpen met de voorbereidende werkzaamheden voor een grootscheepse restauratie die aanstaande is en naar verwachting - afhankelijk van de subsidies die de Stichting tracht te verwerven - in 2016 zal plaatsvinden.

Met plezier nodigen wij u uit op deze plaats meer te lezen over onze Stichting De Groene Luwte Voorwaarts. De Stichting informeert u graag over haar doel, visie en plannen 

Een warm hart!

Rest ons nu de Stichting alle ruimte te geven, maar niet nadat we onze grote dank uitgesproken hebben aan iedereen die de tuin van De Groene Luwte een warm hart toedraagt; dat zijn inmiddels honderden tuingasten en vele Vrienden van De Groene Luwte!

Wij zijn zeer verheugd dat we in contact kwamen met het Prins Bernhard Cultuurfonds - hun steun was en is warm en bemoedigend - en met de groenadviseurs van Stichting Landschapsbeheer Groningen; beide organisaties zagen het belang tot behoud en restauratie in en hielpen Stichting De Groene Voorwaarts al vanaf het ''in oprichting''-stadium voort met advies en subsidies.
Ook zijn we onze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun onmisbare praktische hulp.
Graag danken we hierbij tevens de donateurs van de Stichting die dankzij hun gewaardeerde giften meehelpen de tuin van De Groene Luwte te behouden en duurzaam te beheren.

 

 

ANBI Status

De Stichting heeft per 1-2-2016 de ANBI status verkregen. ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Schenkingen, donaties aan Stichting De Groene Luwte Voorwaarts zijn vanaf 1-2-2016 dus aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Donaties

En mocht u na lezing van dit alles willen besluiten Stichting De Groene Voorwaarts te ondersteunen, dan bent u van harte welkom om een donatie te doen op NL18 TRIO 0390 3462 41 tnv De Groene Luwte Voorwaarts o.v.v. "Gift Stichting DGLV".
Uw donaties aan de Stichting zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (ANBI)

 

 

 Logo Prins Bernhard Cultuurfonds       Logo Landschapsbeheer Groningen     logo postcodeloterij

 

 

 

 
Aanmelden nieuwsbrief

Vind je het ook belangrijk om deze ecologische tuin voor de toekomst te bewaren? Je DONATIE aan Stichting De Groene Luwte Voorwaarts (ANBI) is VAN HARTE WELKOM!

:
 EUR