Nieuws & Plannen van de Stichting

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Nieuws & Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

- Nieuws

- Plannen van de Stichting

- Samenwerking met anderen

- Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

- Resultaten 2016 - 2020

- Plannen 2021 - 2025 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

- Fondsenwerving

- FAQ's

 

  Nieuws

Wat is er aangepakt?

Dankzij subsidies van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, gemeente De Marne én van privédonateurs lukte het de Stichting in 2017 en 2018 restauratieprojecten in de tuin van De Groene Luwte te laten uitvoeren. En dat kun je zien!

 • De beide bossingels zijn met 50% gedund, met behoud van de ecologische samenstelling. Het hout is grotendeels gehakseld en gebruikt als biomassa.
 • De grote vijver en binnensloot zijn uitgediept tot grondwaterniveau en alle oude vegetatie is weggenomen.
 • Een woekerend bamboebos is verwijderd; de daarbij verloren gegane aarde is aangevuld met zavelgrond (de grondsoort van deze tuin).

En toen was de pot leeg…

Dus konden twee andere belangrijke punten die op de agenda stonden niet worden verwezenlijkt:

   1. Herinrichting/herbeplanting van de bossingels met stinzenplanten en inheemse bomen/ struiken die nuttig zijn door bloesem, blad, vrucht, nestelgelegenheid en schoonheid.
   2. Nieuwe vegetatie in de vijvers en vegetatie uit de kleine vijver wegnemen.

Het planten van stinzenbollen pakken Doortje en Alma (resp. penningmeester en lid van de Stichting) op eigen kosten aan. De overige punten moeten nog worden uitgevoerd, zodra er financiële ruimte is. Zoals je merkt: tuinrestauratie en -onderhoud is een doorgaand proces; veel is al gedaan, maar meer zou nog mooier en ecologisch beter zijn….

 

Wat doet de Stichting op dit moment?

Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met het zoeken naar (nieuwe) financiële bronnen. Conclusie: de laatste jaren bestaan  ''groene'' subsidies nauwelijks meer en bij eerdere subsidieverleners kun je niet twee keer aankloppen. Dat betekent dat we elders aan middelen trachten te komen om ons werk voort te zetten en… doen daarbij ook op jou een beroep.

 

Waarom je gift zo belangrijk is? Met jouw donatie draag je rechtstreeks bij aan:

toekomst voor een groene oase

De Stichting vindt het buitengewoon belangrijk dat er groene oases bestaan waar mens, dier en plant kunnen gedijen. Bijvoorbeeld in de tuin van De Groene Luwte - een voedselplek en vluchthaven voor veel dieren, zoals egels, hazen, allerlei standvogels, en herfst- en wintergasten: vogels die hier op doortocht komen eten of schuilen om weer op krachten te komen, waaronder de schuwe houtsnip….

het stimuleren van ''groene actie''!

Het ''groen'' informeren van een zo groot mogelijk publiek is ook een doelstelling van de Stichting. EN DAT HEEFT EFFECT! Tuinbezoekers die na een rondleiding nu écht afval gaan recycleren, of vogel- en insectvriendelijke vegetatie aanplanten, of pittige brieven schrijven aan Tweede Kamerleden om te pleiten voor minder insecticidengebruik in de landbouw. Geweldig om te merken en te horen.

het scheppen van een voedselbron voor insecten en vlinders!

Een direct uitvloeisel van de restauratie, en midden in de roos, is dit: na lange tijd scheen er in een flink gedund stuk bos opeens flinke een plas licht … en daar barstte spontaan een metersgroot veld gele dovenetel in bloei. Gele dovenetel die druipt van de nectar… waardoor honderden bijen en hommels en vlinders rijkelijk voedsel vinden!

Kom langs!

Veel meer van dergelijke ingrepen zijn noodzakelijk in deze altijd evoluerende landschapstuin. Maar de Stichting is blij met wat er nu al is verricht. Daarom: kom langs om zélf te zien hoe de tuin van De Groene Luwte er nu bijstaat: op za. 30 juni en zo. 7 juli ben je welkom van 12-17 uur. Van de entree (€ 5,00) gaat € 1,00 naar de Stichting! En er staat ook een Stichtingsbusje klaar voor donaties.

Steun de Stichting, geef! (En de fiscus betaalt mee…)

Elke gift is voor de tuin van De Groene Luwte van levensbelang… en voor jou fiscaal aftrekbaar, want de Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stort je gewaardeerde bijdrage op: NL21 SNSB 0773 0713 50 t.n.v. Stellwagen en/of Seite.

Onze hartelijke dank!

 

Plannen van de Stichting

De Stichting zal allerlei activiteiten ontplooien om het doel van haar werk duidelijk te maken via:
- een eigen website en nieuwsbrief
- contact met donateurs onderhouden en uitbreiden
- werven van donateurs
- werven van vrijwilligers
- organiseren van (feestelijke) Donateursdagen
- organiseren van tenminste twee maal per jaar informele Vrijwilligersvergaderingen
- optimaliseren van contacten met derden zoals overkoepelende organisaties die voor dorp, streek en regio opkomen, het houden van lezingen etc.
- organiseren van Open Tuindagen met rondleidingen voor een zo groot mogelijk publiek
- organiseren van activiteiten met als oogmerk op allerlei manieren (''ludiek'', serieus, alternatief/creatief) donaties maar ook andere vormen van ondersteuning te vragen

 (Zie ook FAQ's)

 

Samenwerking met anderen

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts is altijd in voor samenwerking, zeker ook met andere tuinen, groene initiatieven in de regio en op provinciaal en landelijk niveau.

Mede uit kostenbesparende overwegingen stimuleert de Stichting overleg over eventueel gemeenschappelijk uit te voeren projecten.
Per keer zal bekeken moeten worden of en hoe doelen gemeenschappelijk zijn en hoe werkzaamheden om die doelen te bereiken kunnen worden gecombineerd.

 

Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

Restauratie en herstel landschapstuin.

Adviseurs hebben gekeken wat nodig is om van dit unieke stuk cultuurgoed weer een levenskrachtige landschapstuin te maken die niet alleen de moeite waard is om te behouden, maar een blijvende bron van groene inspiratie kan zijn en blijven voor generaties na ons.

Door de totale restauratie wordt de tuin in één keer weer vitaal gemaakt. Daardoor wordt het jaarlijkse onderhoud behapbaar, met kosten die te overzien zijn van tussen de €1.000,- en € 5.000,- per jaar. Door deze restauratie krijgt de stichting een goed onderhouden (herboren), landschapsarchitectonisch interessante, bloeiende en publieksvriendelijke tuin in handen waardoor de opdracht van de stichting reëel is uit te voeren en de stichting niet wordt opgescheept met een ‘dood paard’.

Beoogd wordt de restauratie in 2016 te starten. In goed overleg met adviseurs, zoals Stichting Landschapsbeheer Groningen die een groot deel van de restauratie gaat uitvoeren, wordt bekeken welke periode het gunstigst is voor dit fikse karwei.

De restauratie van de ecologische landschapstuin De Groene Luwte te Molenrij bestaat uit:

 • Groot onderhoud en herstel bossingels
 • Restauratie van niervormige vijver, moerasvijver en binnensloot
 • Vergroten biodiversiteit
 • Herbeplanting van bossingels, oevers van vijvers en binnensloot met inheemse flora, die bovendien de faunastand bevordert.

 

Resultaten 2016 - 2020

 

2016, 2017 en 2018

Gedurende 2016, met een uitloop naar  2017 en 2018 zijn de bovengenoemde plannen voor de werkelijk zeer ingrijpende tuinrestauratie bijna tot op de letter, en succesvol, uitgevoerd, mogelijk gemaakt door gulle subsidiegevers aan de Stichting en ook mede dankzij persoonlijke giften.

Het volgende werd gerealiseerd:

Deel I betrof 70-100 bomen die werden afgezet of gekapt, waardoor er lucht en licht in de bosdelen kwam. Een deel daarvan is gekortwiekt of gezekerd zodat ze er weer gemakkelijk 20, 30 jaar tegen kunnen. Hele tuinstukken kregen zo hun oorspronkelijke vorm terug. Het vrijgekomen hout is ten dele versnipperd tot biobrandstof en de rest gereserveerd als stookhout. Landschapsbeheer Groningen heeft geweldig meegedacht, juist ook vanuit ecologisch standpunt, en fantastisch werk geleverd.

Deel II van de restauratie betrof een totale herprofilering van de grote vijver en binnensloot. De oevers zijn verrijkt met verschillende niveaus,onder, op en boven waterniveau, zodat we daar de toekomstige vegetatie op kunnen aanpassen en het vijverleven nog diverser kan zijn dan het al was. Voorts is de afwatering beter geregeld en is een woekerend bamboebos, naar wij hopen, nu definitief verwijderd.

De herbeplanting heeft met name in het voorjaar van 2018 plaatsgevonden.

Met het grote restauratieplan is de tuin, in kort bestek, weer dermate op orde dat er de komende decennia geen (al te) grootscheeps onderhoud meer gepleegd hoeft te worden (eventuele schade door natuurrampen natuurlijk altijd uitgezonderd).
Al met een al een fikse klus waarbij ook veel vrijwilligers betrokken zijn geweest. De grote dank van het bestuur gaat uit naar alle professionals én naar alle vrijwilligers die aan deze restauratie hebben bijgedragen!

Tijdens Open Tuindagen - die ondanks de werkzaamheden toch zoveel mogelijk zijn gehouden - kon het publiek horen en zien hoe hier werd gewerkt (en is gewerkt) en met welke ecologische bedoelingen, kijkend naar de toekomst van de tuin.

2019

Ook in 2019 zijn er Open Tuindagen georganiseerd waar het publiek is geïnformeerd over het doel van de Stichting en over de immense tuinrestauratie. Het nawerk van de restauratie (veel opruimen, schonen en deels herinrichten) ging onverminderd door.

Tijdens publieke optredens (beurzen, cursussen) is de Stichting en haar doel eveneens onder de aandacht gebracht.

2020 - 2021

In 2020 verloren wij helaas zeer trouwe vrijwilligers die hier jarenlang hebben bijdragen aan de doelen van de Stichting. Wegens verandering van werkkring of, jammer genoeg, gedwongen door gezondheidsredenen, moesten zij hun activiteiten hier staken.

Ook covid liet in 2020 en 2021 zijn invloed gelden, waardoor de beschikbare arbeidsinzet tot het uiterste minimum werd beperkt. Daarnaast is ook andere ziekte in deze jaren zeer bepalend geweest.

Het betekende dat we professionele krachten moesten inhuren om pittige snoeiwerkzaamheden te verrichten alsmede aanpassingen aan het voor tuingasten bedoelde toilet. De kosten vielen relatief mee, maar de reserve van de Stichting werd hierdoor wel in zijn geheel aangesproken.

 

Plannen 2021 - 2025

Ondanks de tegenslag door o.a. covid (en long covid) heeft het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld met de volgende zes speerpunten:

1. vergroting van biodiversiteit op het gehele terrein

2. aanpassingen aan klimaatverandering zoals:

a) uitgebreidere wateropvang

b) bij beplanting kiezen voor vegetatie die droogte kan velen

c) intensivering van het maken van compostmateriaal (diverse vormen)

d) meer teelt van vegetatie die als mulchmateriaal (waterbesparend) kan worden gebruikt

3. 15-20 procent van het terrein wordt extra geschikt gemaakt voor insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en vogels (gezien de afnemende faunastand in de hele wereld, en dus ook hier).

4. We zoeken wegen om genoemde punten en activiteiten op educatieve wijze te kunnen overbrengen.

5. Werven van fondsen

6. Werven van nieuwe vrijwilligers

 

Fondsenwerving

Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met het zoeken naar (nieuwe) financiële bronnen. Helaas is zij tot de conclusie gekomen dat   ''groene'' subsidies de laatste jaren nauwelijks  meer bestaan en bij eerdere subsidieverleners kun je niet twee keer aankloppen. Dat betekent dat het bestuur elders aan middelen tracht te komen om haar werk voort te zetten en… doen daarbij ook op jou een beroep. Steun ons!

Elke gift voor de stichting is voor de landschapstuin van De Groene Luwte van levensbelang… en voor jou fiscaal aftrekbaar, want de Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stort je gewaardeerde bijdrage op: NL21 SNSB 0773 0713 50 t.n.v. Stellwagen en/of Seite.

Onze hartelijke dank!

 

FAQ

(veelgestelde vragen, met antwoord)

Hoe toegankelijk is de tuin voor bevolkingsgroepen uit dorp/regio en verder?
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard is toegankelijk voor iedereen uit het dorp, de regio en verder. Voor minder validen is de tuin voor zo'n 90% toegankelijk.
De tuin dient als voorbeeldtuin, met uitleg/rondleiding door de eigenaren/bestuursleden tijdens Open Dagen. Men kan dus niet op elk moment vrij gebruik maken van de tuin, maar uitsluitend op de daartoe speciaal ingerichte Open Tuindagen.

De Open Tuindagen die gepland staan voor 2016 - omwille van de continuïteit vanuit VOF De Groene Luwte georganiseerd - geven de mogelijkheid voor het publiek om de tuin te bezoeken. Voor deze Open Dagen wordt een kleine entree gevraagd. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan de Stichting (voor beheer en het onderhoud van de tuin).
In de komende jaren zal de Stichting de Open Dagen blijven faciliteren, organiseren. De entree voor deze Open Dagen is bedoeld voor het beheer en het onderhoud van de tuin!

De Stichting beoogt educatie te bieden voor jong en oud over groene ontwikkelingen, en voorlichting over voeding/welzijn/natuurbeleving?
Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

1. In de tuin wordt zichtbaar gemaakt hoeveel gezond voedsel zelf, op eenvoudige wijze en gedurende een lange periode in het jaar, geteeld kan worden.

2.  In de tuin wordt zichtbaar gemaakt hoe natuur van belang is voor een tuin en een leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld: bomen waar vogels kunnen nestelen, ‘ruige’ en ‘natte’ tuindelen waar vlinders, insecten, kruipende wezentjes, egels, padden en kikker een habitat vinden.

3. Dit zijn allemaal dieren die helpen bij:

  Bevruchting van gewassen

  Het beheersen van plagen als luis, naaktslak en engerling

  Opruimen van ‘rommel’ zoals oude plantresten, rottend materiaal, et cetera.

4.  Kringloop, recycleren van materialen in de tuin, hergebruik van tuin- keukenafval tot compost, en toepassing plus hergebruik van alle beschikbare natuurlijke energiebronnen (zonlicht en zonnewarmte, wind, hemelwater)

5.  Welzijn: actief bezig zijn in een tuin draagt enorm bij aan bewustwording over welzijn en voeding. Beweging, frisse lucht, zonlicht, gebruik van ‘luie’ spieren, betrokkenheid bij en zorg voor alles wat groeit en bloeit, en betrokkenheid bij en zorg voor eigen voeding (en dat kan een groot deel van alle voeding zijn, tegen geringe kosten van enkele zaden).

6. De Stichting is voornemens lezingen over bovenstaande onderwerpen te organiseren.

7.  De Stichting is voornemens cursussen en workshops over genoemde onderwerpen te faciliteren.

 

 Wordt er samengewerkt met scholen?

Samenwerking met scholen wordt actief gezocht, zodra het bestuur is geïnstalleerd. Dit is een van de speerpunten waarop de Stichting zich zal gaan richten.

Kan straks iedereen vrij gebruik maken van de tuin?

Ja, met dit voorbehoud: de tuin is op Open Tuindagen voor het publiek open (zie boven). Het staat het publiek volkomen vrij om de hele dag, van 11-17 uur, in de tuin door te brengen, met inachtneming van enkele voor zichzelf sprekende huis- en tuinregels. Afhankelijk van hopelijk beschikbaar komende fondsen wil de Stichting er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat er overal in de tuin deugdelijke tuinbanken worden geplaatst, evenals bordjes met inzichtelijke informatie over de specifieke tuindelen en het onderhoud/de verzorging daarvan.