Plannen van de Stichting

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

- Plannen 2016-2020 van de Stichting

- Samenwerking met anderen

- Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

- Fondsenwerving

- FAQ's

 

Plannen 2016 - 2020 van de Stichting

De Stichting zal allerlei activiteiten ontplooien om het doel van haar werk duidelijk te maken via:
- een eigen website en nieuwsbrief
- contact met donateurs onderhouden en uitbreiden
- werven van donateurs
- werven van vrijwilligers
- organiseren van (feestelijke) Donateursdagen
- organiseren van tenminste twee maal per jaar informele Vrijwilligersvergaderingen
- optimaliseren van contacten met derden zoals overkoepelende organisaties die voor dorp, streek en regio opkomen, het houden van lezingen etc.
- organiseren van Open Tuindagen met rondleidingen voor een zo groot mogelijk publiek
- organiseren van activiteiten met als oogmerk op allerlei manieren (''ludiek'', serieus, alternatief/creatief) donaties maar ook andere vormen van ondersteuning te vragen

 (Zie ook FAQ's)

 

Samenwerking met anderen

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts is altijd in voor samenwerking, zeker ook met andere tuinen, groene initiatieven in de regio en op provinciaal en landelijk niveau.

Mede uit kostenbesparende overwegingen stimuleert de Stichting overleg over eventueel gemeenschappelijk uit te voeren projecten.
Per keer zal bekeken moeten worden of en hoe doelen gemeenschappelijk zijn en hoe werkzaamheden om die doelen te bereiken kunnen worden gecombineerd.

 

Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

Restauratie en herstel landschapstuin.

Adviseurs hebben gekeken wat nodig is om van dit unieke stuk cultuurgoed weer een levenskrachtige landschapstuin te maken die niet alleen de moeite waard is om te behouden, maar een blijvende bron van groene inspiratie kan zijn en blijven voor generaties na ons.

Door de totale restauratie wordt de tuin in één keer weer vitaal gemaakt. Daardoor wordt het jaarlijkse onderhoud behapbaar, met kosten die te overzien zijn van tussen de €1.000,- en € 5.000,- per jaar. Door deze restauratie krijgt de stichting een goed onderhouden (herboren), landschapsarchitectonisch interessante, bloeiende en publieksvriendelijke tuin in handen waardoor de opdracht van de stichting reëel is uit te voeren en de stichting niet wordt opgescheept met een ‘dood paard’.

Beoogd wordt de restauratie in 2016 te starten. In goed overleg met adviseurs, zoals Stichting Landschapsbeheer Groningen die een groot deel van de restauratie gaat uitvoeren, wordt bekeken welke periode het gunstigst is voor dit fikse karwei.

De restauratie van de ecologische landschapstuin De Groene Luwte te Molenrij bestaat uit:

  • Groot onderhoud en herstel bossingels
  • Restauratie van niervormige vijver, moerasvijver en binnensloot
  • Vergroten biodiversiteit
  • Herbeplanting van bossingels, oevers van vijvers en binnensloot met inheemse flora, die bovendien de faunastand bevordert.

 

Fondsenwerving

Op dit moment is De Stichting druk bezig met het werven van fondsen voor het grote restauratieplan van de gehele landschapstuin. Het werven van donateurs is in volle gang, De Stichting ontvangt veel positieve reacties en geldelijke steun van donateurs.
De Stichting is op dit moment in overleg met de fiscus om voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in aanmerking te komen. Als deze status is verworven dan is het voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk om donaties te doen.

 

FAQ

(veelgestelde vragen, met antwoord)

Hoe toegankelijk is de tuin voor bevolkingsgroepen uit dorp/regio en verder?
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard is toegankelijk voor iedereen uit het dorp, de regio en verder. Voor minder validen is de tuin voor zo'n 90% toegankelijk.
De tuin dient als voorbeeldtuin, met uitleg/rondleiding door de eigenaren/bestuursleden tijdens Open Dagen. Men kan dus niet op elk moment vrij gebruik maken van de tuin, maar uitsluitend op de daartoe speciaal ingerichte Open Tuindagen.

De Open Tuindagen die gepland staan voor 2016 - omwille van de continuïteit vanuit VOF De Groene Luwte georganiseerd - geven de mogelijkheid voor het publiek om de tuin te bezoeken. Voor deze Open Dagen wordt een kleine entree gevraagd. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan de Stichting (voor beheer en het onderhoud van de tuin).
In de komende jaren zal de Stichting de Open Dagen blijven faciliteren, organiseren. De entree voor deze Open Dagen is bedoeld voor het beheer en het onderhoud van de tuin!

De Stichting beoogt educatie te bieden voor jong en oud over groene ontwikkelingen, en voorlichting over voeding/welzijn/natuurbeleving?
Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

1. In de tuin wordt zichtbaar gemaakt hoeveel gezond voedsel zelf, op eenvoudige wijze en gedurende een lange periode in het jaar, geteeld kan worden.

2.  In de tuin wordt zichtbaar gemaakt hoe natuur van belang is voor een tuin en een leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld: bomen waar vogels kunnen nestelen, ‘ruige’ en ‘natte’ tuindelen waar vlinders, insecten, kruipende wezentjes, egels, padden en kikker een habitat vinden.

3. Dit zijn allemaal dieren die helpen bij:

  Bevruchting van gewassen

  Het beheersen van plagen als luis, naaktslak en engerling

  Opruimen van ‘rommel’ zoals oude plantresten, rottend materiaal, et cetera.

4.  Kringloop, recycleren van materialen in de tuin, hergebruik van tuin- keukenafval tot compost, en toepassing plus hergebruik van alle beschikbare natuurlijke energiebronnen (zonlicht en zonnewarmte, wind, hemelwater)

5.  Welzijn: actief bezig zijn in een tuin draagt enorm bij aan bewustwording over welzijn en voeding. Beweging, frisse lucht, zonlicht, gebruik van ‘luie’ spieren, betrokkenheid bij en zorg voor alles wat groeit en bloeit, en betrokkenheid bij en zorg voor eigen voeding (en dat kan een groot deel van alle voeding zijn, tegen geringe kosten van enkele zaden).

6. De Stichting is voornemens lezingen over bovenstaande onderwerpen te organiseren.

7.  De Stichting is voornemens cursussen en workshops over genoemde onderwerpen te faciliteren.

 

 Wordt er samengewerkt met scholen?

Samenwerking met scholen wordt actief gezocht, zodra het bestuur is geïnstalleerd. Dit is een van de speerpunten waarop de Stichting zich zal gaan richten.

Kan straks iedereen vrij gebruik maken van de tuin?

Ja, met dit voorbehoud: de tuin is op Open Tuindagen voor het publiek open (zie boven). Het staat het publiek volkomen vrij om de hele dag, van 11-17 uur, in de tuin door te brengen, met inachtneming van enkele voor zichzelf sprekende huis- en tuinregels. Afhankelijk van hopelijk beschikbaar komende fondsen wil de Stichting er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat er overal in de tuin deugdelijke tuinbanken worden geplaatst, evenals bordjes met inzichtelijke informatie over de specifieke tuindelen en het onderhoud/de verzorging daarvan.

Vind je het ook belangrijk om deze ecologische tuin voor de toekomst te bewaren? Je DONATIE aan Stichting De Groene Luwte Voorwaarts (ANBI) is VAN HARTE WELKOM!

:
 EUR