icon-twitter

Plannen van de Stichting

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

- Plannen 2016-2020 van de Stichting

- Samenwerking met anderen

- Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

- Fondsenwerving

- FAQ's

 

Plannen 2016 - 2020 van de Stichting

De Stichting zal allerlei activiteiten ontplooien om het doel van haar werk duidelijk te maken via:
- een eigen website en nieuwsbrief
- contact met donateurs onderhouden en uitbreiden
- werven van donateurs
- werven van vrijwilligers
- organiseren van (feestelijke) Donateursdagen
- organiseren van tenminste twee maal per jaar informele Vrijwilligersvergaderingen
- optimaliseren van contacten met derden zoals overkoepelende organisaties die voor dorp, streek en regio opkomen, het houden van lezingen etc.
- organiseren van Open Tuindagen met rondleidingen voor een zo groot mogelijk publiek
- organiseren van activiteiten met als oogmerk op allerlei manieren (''ludiek'', serieus, alternatief/creatief) donaties maar ook andere vormen van ondersteuning te vragen

 (Zie ook FAQ's)

 

Samenwerking met anderen

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts is altijd in voor samenwerking, zeker ook met andere tuinen, groene initiatieven in de regio en op provinciaal en landelijk niveau.

Mede uit kostenbesparende overwegingen stimuleert de Stichting overleg over eventueel gemeenschappelijk uit te voeren projecten.
Per keer zal bekeken moeten worden of en hoe doelen gemeenschappelijk zijn en hoe werkzaamheden om die doelen te bereiken kunnen worden gecombineerd.

 

Plannen 2016-2020 voor beheer en behoud in de nabije toekomst voor de tuin

Restauratie en herstel landschapstuin.

Adviseurs hebben gekeken wat nodig is om van dit unieke stuk cultuurgoed weer een levenskrachtige landschapstuin te maken die niet alleen de moeite waard is om te behouden, maar een blijvende bron van groene inspiratie kan zijn en blijven voor generaties na ons.

Door de totale restauratie wordt de tuin in één keer weer vitaal gemaakt. Daardoor wordt het jaarlijkse onderhoud behapbaar, met kosten die te overzien zijn van tussen de €1.000,- en € 5.000,- per jaar. Door deze restauratie krijgt de stichting een goed onderhouden (herboren), landschapsarchitectonisch interessante, bloeiende en publieksvriendelijke tuin in handen waardoor de opdracht van de stichting reëel is uit te voeren en de stichting niet wordt opgescheept met een ‘dood paard’.

Beoogd wordt de restauratie in 2016 te starten. In goed overleg met adviseurs, zoals Stichting Landschapsbeheer Groningen die een groot deel van de restauratie gaat uitvoeren, wordt bekeken welke periode het gunstigst is voor dit fikse karwei.

De restauratie van de ecologische landschapstuin De Groene Luwte te Molenrij bestaat uit:

  • Groot onderhoud en herstel bossingels
  • Restauratie van niervormige vijver, moerasvijver en binnensloot
  • Vergroten biodiversiteit
  • Herbeplanting van bossingels, oevers van vijvers en binnensloot met inheemse flora, die bovendien de faunastand bevordert.

 

Fondsenwerving

Op dit moment is De Stichting druk bezig met het werven van fondsen voor het grote restauratieplan van de gehele landschapstuin. Het werven van donateurs is in volle gang, De Stichting ontvangt veel positieve reacties en geldelijke steun van donateurs.
De Stichting is op dit mom