Privacy Policy

De Groene Luwte, gevestigd aan Mosterdpad 1, 9977 SL  Molenrij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.degroeneluwte.nl 
Mosterdpad 1
9977 SL  Molenrij
Tel: +31 06 17 46 51 36

Algemeen

De Groene Luwte verwerkt persoonsgegevens die u opgeeft als u een bestelling doet (NAW gegevens, email,  telefoonnummer) met het doel die bestelling te kunnen afhandelen en om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen; of die u opgeeft als u zich abonneert voor onze nieuwsbrief (naam en e-mailadres) met het doel , of die u opgeeft als u zich opgeeft voor een cursus of workshop (NAW, email, telefoon); als u contact met De Groene Luwte opneemt per email of telefonisch met het doel met u te kunnen communiceren/corresponderen.
Deze door u aan De Groene Luwte zelf gegeven gegevens gebruikt De Groene Luwte alleen voor die doelen en voor de wettelijke verplichtingen zoals het houden van een adminstratie voor de belastingdienst.
De Groene Luwte verzamelt bij uw bezoek aan onze site algemene bezoekgegevens (zoals welke pagina’s u bekijkt) met het doel om de website goed te laten functioneren en te kunnen verbeteren. Hierover leest u meer in onze cookiestatement.

Bij verzending van pakjes worden uw naam- en adresgegevens en e-mailadres uitgewisseld met de bezorgdienst(en) met het doel uw pakje op het door u opgegeven adres te krijgen en om u via de zg. Track&Trace op de hoogte te laten houden van de route van uw pakje.
Voor het verwerken van de administratie en het doen van belastingaangifte worden gegevens gedeeld met de accountant van De Groene Luwte.

Er vindt verder geen uitwisseling plaats van uw gegevens met andere organisaties of instellingen, tenzij De Groene Luwte hiertoe wettelijk wordt verplicht. De Groene Luwte verkoopt uw gegevens niet aan anderen.

Bij het doen van bestellingen heeft u de keuze om u te registreren als gebruiker, in dat geval worden uw gegevens voor u bewaard, zodat u bij een volgende bestelling uw gegevens niet nogmaals hoeft in te vullen. U kunt ook een bestelling doen zonder u te registreren. In dat geval zult u bij een volgende bestelling uw gegevens opnieuw moeten invullen.

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te laten verwijderen door De Groene Luwte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groene Luwte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam (voor de verplichte administratie en om met u te kunnen corresponderen/communiceren)
- Geslacht (om met u te corresponderen/communiceren)
- Adresgegevens  (om bestellingen of facturen te kunnen verwerken en voor de verplichte administratie)
- Telefoonnummer (om indien nodig contact met u te kunnen opnemen over bestellingen,  cursussen, vragen, etc.)
- E-mailadres ( om indien nodig met contact met u te kunnen opnemen over bestellingen, cursussen, vragen etc. Om u op de hoogte te houden van nieuws via onze nieuwsbrief of van verzendinformatie)
- IP-adres (alleen voor het bijhouden van algemene bezoekersstatistieken)
- Inhoud van eventuele (e-mail) correspondentie: (om met u te corresponderen.)
- Betalings-, factuur-, bestelgegevens  (voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke adminstratieve verplichtingen)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroeneluwte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Groene Luwte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Groene Luwte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging persoonsgegevens

De Groene Luwte zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
De Groene Luwte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@degroeneluwte.nl

De Groene Luwte heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groene Luwte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Groene Luwte) tussen zit. De Groene Luwte gebruikt met name de volgende computerprogramma's of -systemen: Joomla CMS, Windows, MS Office.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Groene Luwte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, danwel op grond van de Archiefwet is vereist. Wij hanteren de volgende (wettelijke) bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens              7 jaar > Belastingdienst
Personalia                          7 jaar > Belastingdienst
Adres                                  7 jaar > Belastingdienst
Bestelinformatie                7 jaar > Belastingdienst
Factuurinformatie             7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groene Luwte verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (delen van) uw persoonsgegevens aan derden. De Groene Luwte verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Groene Luwte van u verwerkt, kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw verzoek sturen aan:

De Groene Luwte
Mosterdpad 1
9977 SL Molenrij

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Groene Luwte zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Groene Luwte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Opgemaakt op 15 mei 2018